Aanmelden | Inloggen | Top 50 | F.A.Q. | Trends | Whois
Donderdag 8 december, 01:07 
   Home > Aanmelden > Spelregels doorlezen

Algemene Voorwaarden

Art. 1. Definities
 1. MyStats: De in deze voorwaarden bedoelde dienstverlener; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TargetMedia B.V. gevestigd te Huizermaatweg 550A, 1276 LM Huizen;
 2. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie MyStats onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst, dan wel aan wie MyStats Diensten - gratis of tegen betaling - ter beschikking stelt;
 3. Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst waaronder begrepen maar niet beperkt tot het analyseren van website bezoek;
 4. Sites: de website die door Klant in stand wordt gehouden en in verband waarmee MyStats diensten verleend;
 5. Order: iedere opdracht van Klant aan MyStats.
Art. 2: Toepasselijkheid
 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing indien Klant al dan niet langs elektronische weg diensten afneemt van MyStats;
 2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Klant wordt door MyStats uitdrukkelijk van de hand gewezen;
Art. 3: Wijzigingen en Aanvullingen
 1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door MyStats zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de desbetreffende Overeenkomst;
 2. MyStats kan de Voorwaarden aanpassen. Aanpassingen zullen aan Klant vooraf worden gemeld. Indien Klant niet akkoord is met de aanpassing, is Klant gerechtigd de Overeenkomst met MyStats te beëindigen uiterlijk tot 10 (tien) werkdagen nadat MyStats de aanpassing aan Klant heeft gecommuniceerd.
Art. 4: Aanbiedingen, Totstandkoming van Overeenkomsten, Opgaven en Aanduidingen van Diensten
 1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt MyStats niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order;
 2. Alle opgaven door MyStats van specificaties van de Diensten zijn met zorg gedaan. MyStats kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen;
 3. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover MyStats een Order schriftelijk of langs elektronische weg aanvaardt, of wanneer door MyStats uitvoering aan een Order wordt gegeven;
Art. 5: Prijzen, facturering en betaling
 1. Alle prijzen van MyStats zijn exclusief omzetbelasting. Klant is verantwoordelijk voor alle belastingen met betrekking tot het gebruik van de Diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Klant alle kosten verband houdende met het verkrijgen en/of instandhouden van on-line netwerkverbindingen en tele- of datacommunicatie-faciliteiten;
 2. Indien sprake is van een Overeenkomst met door Klant te betalen periodiek vervallende bedragen, is MyStats gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Klant niet akkoord gaat met door MyStats kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Klant gerechtigd binnen 10 (tien) werkdagen de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van MyStats genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden;
 3. Klant zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, aan MyStats betalen. Bij gebreke van specifieke condities zal Klant binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen;
 4. Alle aan Klant in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening, evenmin om enige betalingsverplichting jegens MyStats op te schorten;
 5. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente;
 6. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van MyStats, waaronder de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, kosten verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, alles met een minimum van 10 (tien) procent van het totale bedrag;
 7. Indien op enig moment bij MyStats twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Klant, heeft MyStats het recht om, alvorens haar prestaties voort te zetten, van Klant te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Klant een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die MyStats, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van MyStats.
Art. 6: Gratis diensten
 1. Klant stemt er mee in dat MyStats bij de gratis diensten op een website gebruik maakt van advertenties in diverse vormen, waaronder doch niet uitsluitend het tonen van tekst- en beeldadvertenties op de website, layers, pop-up/under. Deze advertenties worden al dan niet door derden aangeboden. MyStats kan niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de inhoud van deze advertenties, of door enige schade (zoals inkomstenderving) voortkomend uit het tonen van de advertenties.
 2. Het is klant, voor zover hij gebruik maakt van de gratis diensten, niet toegestaan de hiertoe beschikbaar gestelde HTML code te veranderen of op dusdanige wijze te implementeren dat advertenties van/door MyStats of verwijzingen naar de MyStats website aan de aandacht worden onttrokken of onklaar gemaakt worden. Mocht dit toch gebeuren dan is MyStats gerechtigd de kosten in rekening te brengen die normaliter zouden gelden voor een betaald account, waarbij dergelijke aanpassingen wel toegestaan zijn.
Art. 7: Beëindiging
 1. Overeenkomsten voor bepaalde tijd worden na verloop van het verstrijken van de initiële duur automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij één der partijen uiterlijk 1 (één) maand voor het verstrijken van de duur de Overeenkomst schriftelijk opzegt. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen na de duur van 1 (één) jaar door elk der Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand;
 2. Indien Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is MyStats gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door Klant voldoende zeker is gesteld en/of de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
 3. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement van het bedrijf van Klant zullen alle Overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden. Het bepaalde in de voorgaande artikelen doet niet af aan de overige rechten van MyStats op grond van de wet en de Overeenkomst;
Art. 8: Aansprakelijkheid
 1. MyStats aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding alleen voor zover dit uit dit artikel blijkt;
 2. De totale aansprakelijkheid van MyStats wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van materiële beschadiging van zaken (daaronder niet begrepen software, data) en de directe vermogensschade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs en/of vergoeding (exclusief B.T.W.). Indien de Overeenkomst betrekking heeft op dienstverlening of een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief B.T.W.) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe vermogensschade meer bedragen dan duizend (1000) Euro;
 3. De aansprakelijkheid van MyStats voor andere vermogensschade, daaronder begrepen gevolgschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade in verband met verlies of verminking van gegevens, is uitgesloten;
 4. Aansprakelijkheid van MyStats wegens toerekenbaar tekort komen in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant MyStats onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming en MyStats ook na die termijn toerekenbaar de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MyStats in staat is adequaat te reageren;
Art. 9: Overmacht
 1. Indien MyStats door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand;
 2. Indien de overmachttoestand 30 (dertig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst zoals overeengekomen schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt;
 3. Ingeval van overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als MyStats als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
Art. 10: Overdracht
 1. Het is MyStats toegestaan de uit enige Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen;
 2. Klant is hiertoe slechts bevoegd met voorafgaande schriftelijke toestemming van MyStats.
Art. 11: Gedeeltelijke onwerkzaamheid
 1. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst op grond van het daarop toepasselijke recht ongeldig mocht blijken te zijn, zal de rest van deze overeenkomst in stand blijven. Partijen zullen voorts trachten de nietige bepaling te vervangen door een wel geldige bepaling, die de bedoelingen van partijen bij de nietige bepaling zoveel mogelijk tot uitdrukking brengt.
Art. 12: Toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter
 1. Op deze Voorwaarden, alsmede op iedere Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.


Sponsors:
Online betalingen via iDEAL, Mister Cash of Sofort banking regel je op TargetPay.com

Accepteer eenvoudig iDEAL betalingen in uw webwinkel met de gratis modules van iDEALplugins.nl. Beschikbaar voor o.a. Woocommerce, Ubercart, Prestashop en vele anderen.
Alle sponsors...
© Copyright TargetMedia 2003-2016
Payments powered by TargetPay.com
Sitemap |  Disclaimer |  Voorwaarden |  Contact